Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

Αρχική
Ανακοινώσεις
Προσωπικό
Έντυπο Υλικό
Συνδέσεις

 

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

   

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΠ και ΕΕΔΙΠ)

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 Η Υπηρεσία θα λάβει μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου την αίτηση παραίτησής σας και θα την κρατήσει για 15 ημέρες. Στο διάστημα αυτό έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε. Στη συνέχεια, θα εκδοθεί η πράξη παραίτησης και θα αποσταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Μετά τη δημοσίευση θα σας σταλεί έγγραφο από την Υπηρεσία σχετικά. Σύμφωνα με το νόμο, τελευταία ημέρα σας στην Υπηρεσία είναι η ημέρα κατά την οποία παραλαμβάνετε το έγγραφο αυτό (θα σας ζητηθεί να υπογράψετε απόδειξη παραλαβής), εφόσον δεν έχουν περάσει 20 ημέρες από τη δημοσίευση. Εάν δεν παραλάβετε το έγγραφο, η παραίτησή σας ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση.

 

2. ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 Για το πρώτο τρίμηνο μετά την αποχώρησή σας από την Υπηρεσία, έχετε δύο επιλογές:

α. να συνεχιστεί η μισθοδοσία σας για τρεις ακόμη μήνες από το ΕΜΠ και να μη λάβετε σύνταξη για το διάστημα αυτό («ΕΠΙΘΥΜΩ») ή

β. να διακοπεί η μισθοδοσία σας από την πρώτη ημέρα της αποχώρησής σας («ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ»), οπότε θα σας καταβληθούν οι αποδοχές των τριών μηνών αναδρομικά όταν εκδοθεί η κύρια σύνταξή σας.

Εάν δεν υπογράψετε τη σχετική Υ.Δ. θα θεωρηθεί ότι επιθυμείτε τρίμηνες αποδοχές.

 

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παραλαμβάνονται από το Τμήμα ΔΕΠ)

 Η διαδικασία συνταξιοδότησης ξεκινά με την υποβολή των αιτήσεων απονομής σύνταξης για το κάθε ταμείο χωριστά. Τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στο γραφείο μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συμπλήρωση τους.

 Οι αιτήσεις απονομής σύνταξης προς το Γ.Λ.Κ. και τα άλλα ταμεία κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο ΕΜΠ, όσο το δυνατό πιο σύντομα μετά την ημερομηνία αποχώρησής σας (εάν είναι δυνατό την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα).

 Μαζί με τις αιτήσεις θα χρειαστούμε τα εξής, τα οποία μας ζητά το Γεν. Λογ. του Κράτους:

α. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

β. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή εντύπου δήλωσης (π.χ. Ε1) με προ-τυπωμένα τα στοιχεία σας (αρκεί το τμήμα που εμφανίζονται τα στοιχεία σας και ο ΑΦΜ)

γ. Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

 

4. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται στη σχετική φόρμα και να μας την επιστρέψετε το συντομότερο δυνατό, ώστε το προσωπικό της Υπηρεσίας να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία συγκέντρωσης και συμπλήρωσης των απαιτούμενων εγγράφων. Παρακαλούμε επίσης να σημειώσετε ένα τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας (π.χ. email) με το οποίο θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εύκολα και άμεσα, εφόσον χρειαστεί.

 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 http://dep.admin.ntua.gr/prosopiko.htm