Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ)

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

Αρχική
Ανακοινώσεις
Προσωπικό
Έντυπο Υλικό
Συνδέσεις

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων

 


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
  Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού είναι ένα από τα επτά Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης (Ζ).

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού , του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού, των Επισκεπτών Καθηγητών, των Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 (Α' 182) και ειδικότερα:

Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Τμημάτων για την προκήρυξη νέων θέσεων μετά από τους αναγκαίους ελέγχους.

Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων για την εκλογή των μελών του διδακτικού προσωπικού και μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση των αναγκαίων πράξεων διορισμού αυτών.

Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για θέματα που σχετίζονται με τη μισθολογική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και φροντίζει για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

  Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών και φροντίζει για την έγκρισή τους.

Επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει θέματα παραιτήσεων, εξελίξεων, κινήσεως εκτός έδρας, εκπτώσεων εισιτηρίων, λήψης επιστημονικού συναλλάγματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πολυθεσίας, κλπ.

Μεριμνά για την έκδοση πάση φύσεως πιστοποιητικών.

Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.

Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του Διδακτικού Προσωπικού, τα ενημερώνει συνεχώς με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ' αυτών.

Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών του διδακτικού προσωπικού στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία.

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο διδακτικού προσωπικού.

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Ποτούλη Βασιλική
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1897
email:
vapotou@central.ntua.gr